..

Molecular Biology: Open Access

ISSN: 2168-9547

Open Access

Gang Qian

Gang Qian


Department of Cell Biology and Genetics Zunyi Medical College, No. 201, Dalian Road Zunyi city, Guizhou Provence, China.

Biography

Department of Cell Biology and Genetics Zunyi Medical College, No. 201, Dalian Road Zunyi city, Guizhou Provence, China. 

Research Interest

 Department of Cell Biology and Genetics Zunyi Medical College, No. 201, Dalian Road Zunyi city, Guizhou Provence, China.Department of Cell Biology and Genetics Zunyi Medical College, No. 201, Dalian Road Zunyi city, Guizhou Provence, China.

Relevant Topics

arrow_upward arrow_upward