GET THE APP

..

Arts and Social Sciences Journal

ISSN: 2151-6200

Open Access

Jianhua Wang


Management School, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China

Biography
Dr. Jianhua  Wang is a renowned researcher and author in the field of Management and the author is currently working at the Management School, Jiangsu University, Zhenjiang, 212013, China.

Relevant Topics

arrow_upward arrow_upward